płać

Biało-Czarna płeć

gender
Przy­szedł na świat jako chło­piec, ale trzy lata temu po­sta­no­wił zmie­nić płeć.
32-letni Matt, z USA, dzię­ki ćwi­cze­niom, hor­mo­nom i po­mo­cy chi­rur­gów,
z umię­śnio­ne­go, bro­da­te­go żoł­nie­rza ma­ri­nes zmie­nił się w zgrab­ną dziew­czy­nę.
Nastąpiła przemiana.
Martine Rothblatt rozkłada przed nami szeroki horyzont
namysłu nad konsekwencjami postrzegania rzeczywistości
za pomocą sztuczki : ORZEŁ czy RESZKA !