przeszłość świadoma

Pałką po głowie

wierzenia
Biblia, Herodot, Tukidydes, Platon, Arystoteles –
by wymienić niektóre dzieła kultury zachodniej –
postacie Jakuba, Jozuego, Dawida, porada udzielona
Saulowi przez Samuela, dialog Melijczyków z Ateńczykami,
filozofia Trazymacha i Kalliklesa, sugestie Arystotelesa
dla tyranów w Polityce, mowy Karneadesa opisane
przez Cycerona, poglądy Augustyna na państwo świeckie,
wystarczą by bezkrytycznym i łatwowiernym wybić z głowy idealizm.

Pod prąd,Isaiah Berlin